Zedtwitz-Wappen
Personal data
- Entries
- Families
- Homepage
Father
unknown
 
 
Mother
Syagria
um 390
 
Tonantius Ferreolus
405-420
475
Married to Papianilla    
Children Tonantius Ferreolus 440-450 511-517