Zedtwitz-Wappen
Personal data
- Entries
- Families
- Homepage
Father
Flavius Afranius Syagrius
ca. 345
 
Mother
unknown
 
 
Syagria
um 390
 
Children Tonantius Ferreolus 405-420 475