Zedtwitz-Wappen
Personal data
- Entradas
- Familias
- Página principal
Padre
Yu-Chan Wang
18.5.1929
 
Madre
Yu Kan
27.8.1936
 
Angela Wang
9.2.1969
 
Casada con Maximilian v. Zedtwitz 7.8.2004
Hijos Emily 2.2.2005