Zedtwitz-Wappen
Personal data
- Entries
- Families
- Homepage
Father
Thomas Correll
 
 
Mother
Sylvia Daus
 
 
Nikolaus Correll
7.11.1977
 
Married to Olga Lassak 
Children Arthur Johannes Thomas F. W. 1.11.2005
Tatiana Elisabeth Pia M. 5.3.2007