Zedtwitz-Wappen
Personal data
- Entries
- Families
- Homepage
Father
Richard Daus
 
 
Mother
Maria - Christina v. Klinckowstroem
25.2.1918
 
Sylvia Daus
 
 
Married to Thomas Correll 
Children Nikolaus 7.11.1977