Zedtwitz-Wappen
Personal data
- Entries
- Families
- Homepage
Father
Pjotr Gapchuk
 
 
Mother
unknown
 
 
Anton Gapchuk
 
 
Children Olga 25.3.1912 24.10.1997
Elena 1907 
Alexej 1909