Zedtwitz-Wappen
Personal data
- Entries
- Families
- Homepage
Father
Gottlieb Erdmann v. Zedtwitz
4.1.1772
04.07.1835
Mother
Julie Szakal de Kis-Joká
 
 
Carl v. Zedtwitz
1815