Zedtwitz-Wappen
Personal data
- Členové rodiny
- Seznam rodin
- zpátký ke začatku
Otec
Hugo v. Zedtwitz
29.03.1848
2.11.1895

22.11.1888
Matka
Olga v. Khuepach
14.10.1861
2.1.1951
Margarethe Paula Bertha v. Zedtwitz
22.1.1892 Liebenstein
 
Ženatá Otto v. Enckevort 18.4.1914