Zedtwitz-Wappen
Personal data
- Členové rodiny
- Seznam rodin
- zpátký ke začatku
Otec
Gustav v. Keyserlingk
1935
 
Matka
Benigna Poschinger v. Frauenau
1940
 
Felicia v. Keyserlingk
1977